خانه تاریخی نبوی
استان قزوین، ملک آباد، امام زاده علی و کوچه نبوی، پلاک 201
09038862946
اینجا جستجو کنید...
جستجو
استان قزوین، ملک آباد، امام زاده علی و کوچه نبوی، پلاک 201
09038862946

گالری تصاویر

خانه تاریخی نبوی
خانه تاریخی نبوی
خانه تاریخی نبوی
خانه تاریخی نبوی
اقامتگاه تاریخی نبوی در قزوین
اقامتگاه تاریخی نبوی در قزوین
خانه تاریخی نبوی در قزوین
خانه تاریخی نبوی در قزوین
خانه نبوی ها
خانه نبوی ها
خانه تاریخی نبوی
خانه تاریخی نبوی
حیاط خانه تاریخی نبوی
حیاط خانه تاریخی نبوی
حیاط خانه تاریخی نبوی
حیاط خانه تاریخی نبوی
اتاق شاه نشین خانه تاریخ نبوی
اتاق شاه نشین خانه تاریخ نبوی
اتاق شاه نشین خانه تاریخ نبوی
اتاق شاه نشین خانه تاریخ نبوی
اتاق عتیق حین مرمت و بازسازی
اتاق عتیق حین مرمت و بازسازی
اتاق فیروزه ای حین مرمت و بازسازی
اتاق فیروزه ای حین مرمت و بازسازی
اتاق نقشینه در حین مرمت و بازسازی
اتاق نقشینه در حین مرمت
اتاق ترنج در حین مرمت و بازسازی
اتاق ترنج در حین مرمت
اتاق محرابی در حین مرمت و بازسازی
اتاق محرابی در حین مرمت
اتاق گل افشان در حین مرمت و بازسازی
اتاق گل افشان در حین مرمت
اتاق سه دری خانه تاریخی نبوی
اتاق سه دری خانه تاریخی نبوی
اتاق سه دری خانه تاریخی نبوی
اتاق سه دری خانه تاریخی نبوی
جلوخان خانه تاریخی نبوی
جلوخان خانه تاریخی نبوی
جلوخان خانه تاریخی نبوی
جلوخان خانه تاریخی نبوی
هشتی خانه تاریخی نبوی
هشتی خانه تاریخی نبوی
هشتی خانه تاریخی نبوی
هشتی خانه تاریخی نبوی
زیر زمین شرقی خانه تاریخی نبوی
زیر زمین شرقی خانه تاریخی نبوی
زیر زمین شرقی خانه تاریخی نبوی
زیر زمین شرقی خانه تاریخی نبوی
زیر زمین شمالی خانه تاریخی نبوی
زیر زمین شمالی خانه تاریخی نبوی
زیر زمین شمالی خانه تاریخی نبوی
زیر زمین شمالی خانه تاریخی نبوی
زیر زمین شرقی خانه تاریخی نبوی
زیر زمین شرقی خانه تاریخی نبوی
مرمت و بازسازی خانه تاریخی نبوی
مرمت و بازسازی خانه تاریخی نبوی
آغاز ساماندهی و مرمت خانه تاریخی نبوی
آغاز ساماندهی و مرمت خانه تاریخی نبوی
بازدید استاندار از روند مرمت و بازسازی برخی خانه‌های تاریخی قزوین
بازدید استاندار از روند مرمت و بازسازی برخی خانه‌های تاریخی قزوین
بازدید مسئولین عالی رتبه استان قزوین
بازدید مسئولین عالی رتبه استان قزوین
بازدید دکتر اعلایی استاندار قزوین 17دی 1401
بازدید دکتر اعلایی استاندار قزوین 17دی 1401
بازدید جناب آقای مهندس سجادی معاون محترم اسبق وزارت جهاد کشاورزی
بازدید جناب آقای مهندس سجادی معاون محترم اسبق وزارت جهاد کشاورزی
بازدید جناب آقای مهندس سجادی معاون محترم اسبق وزارت جهاد کشاورزی
بازدید جناب آقای مهندس سجادی معاون محترم اسبق وزارت جهاد کشاورزی
بازدید گروه عالی قاپو از خانه تاریخی نبوی
بازدید گروه عالی قاپو از خانه تاریخی نبوی
بازدید گروه عالی قاپو از خانه تاریخی نبوی
بازدید گروه عالی قاپو از خانه تاریخی نبوی
بازدید گروه عالی قاپو از خانه تاریخی نبوی
بازدید گروه عالی قاپو از خانه تاریخی نبوی