خانه تاریخی نبوی
استان قزوین، ملک آباد، امام زاده علی و کوچه نبوی، پلاک 201
09038862946
اینجا جستجو کنید...
جستجو
استان قزوین، ملک آباد، امام زاده علی و کوچه نبوی، پلاک 201
09038862946

شاه نشین

اتاق شاه نشین خانه تاریخ نبوی

اتاق شاه‌نشین، اتاقی است که در شرق حیاط اندرونی قرار دارد و ورودی آن از طریق پلکان و گوشوار شرقی حیاط است، راهرویی که در انتهای آن صندوق‌خانه و در سمت راست آن درب اتاق شاه نشین قرار دارد.
سقف شاه‌نشین، خوانچه پوش چوبی و منقوش است. ارسی سه لنگه در مرکز ضلع غربی اتاق و دو درب با پنجره‌های رنگی در دوسوی آن قرار دارد، شاه نشین بخش کرسی خانه نیز دارد که در شرق آن واقع است.

اتاق شاه نشین خانه تاریخ نبوی